Reklamace

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Provozovatelem internetového obchodu nacházejícího se na webových stránkách www.2manet.cz, je 2MaNet s.r.o. se sídlem Leopolda Kříže 495/3, 721 00 Ostrava - Svinov, IČ: 26864339, DIČ: CZ26864339, OR: KS v Ostravě, C 40803, zastoupený jednatelem Pavlem Sýkorou, dále jen "provozovatel" nebo také "prodávající" či "prodejce". Kupujícím je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží ("kupní smlouvu").

Reklamační řád řeší práva kupujícího z odpovědnosti za vady uplatněné v záruční době nebo nesrovnalosti s kupní smlouvou (dále jen "reklamace") na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.2manet.cz (dále jen "internetový obchod") nebo na základě malo- či velkoobchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Tento reklamační řád je zpracován a kupující možnost se reklamace domáhat dle podmínek občanského zákoníku (příslušná ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a obchodního zákoníku (příslušná ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) (dále jen "zákon"). Kupující podáním objednávky na zboží souhlasí s tímto reklamačním řádem.

2. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady na zboží, může kupující uplatnit reklamaci. Reklamaci může kupující uplatnit rovněž, pokud při převzetí zboží zjistil neshody s kupní smlouvou.

V závislosti na druhu vad za podmínek stanovených zákonem a za podmínek dodržení tohoto reklamačního řádu kupující možnost se v případě reklamace domáhat zejména, aby bylo vadné zboží opraveno nebo vyměněno za nové zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.


Záruční doba:

Záruční doba dle platných legislativních ustanovení činí 24 měsíců. Faktura či paragon vystavený prodávajícím kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy slouží zároveň jako záruční list. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím (pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik vyzvednutí zboží od dopravce nebo na pobočce České pošty). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě kompletní výměny zboží získává kupující záruku novou, a to v délce, kterou stanovuje výrobce v souladu s platnými ustanoveními zákona.

Reklamaci nelze uplatnit, resp. záruka zaniká v těchto případech:

 1. Záruční doba na reklamované zboží vypršela před dnem uplatnění reklamace
 2. Ztrátou faktury
 3. Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem, a to zejména používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají pro stanovený výrobek (nevhodná teplota, vlhkost, chemické prostředí či mechanické vlivy prostředí), používáním výrobku v rozporu s návodem k použití včetně nesprávného ošetřování nebo jeho zanedbáním apod.
 4. Bylo-li zboží poškozeno živly
 5. V případě, že zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, násilným poškozením apod.)
 6. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 7. Nelze uplatnit reklamaci z důvodu nepřesných nebo neúplných fotografií zboží prezentovaných v internetovém obchodě
 8. Při nedodržení ustanovení tohoto reklamačního řádu


Převzetí zboží prostřednictvím České pošty:

Po obdržení zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zboží zkontrolovat a o jeho případných závadách nebo nesrovnalostech s kupní smlouvou (počet, druh zboží apod.) informovat do 3 dnů prodejce. Pozdější reklamace na mechanické poškození či nesrovnalosti s kupní smlouvou nebude uznána. V případě, že při převzetí od České pošty zboží vykazuje poškození a toto poškození zboží vzniklo evidentně při přepravě v rámci poštovní služby (poškozený transportní obal apod.), kupující zboží nepřevezme nebo uplatní reklamaci u České pošty dle Poštovních a obchodních podmínek České pošty, s.p. a informuje bez odkladu prodávajícího. Žádáme kupující, aby zásilku nerozbalovali za pomoci ostrého nástroje (nůž, nůžky apod.), mohlo by dojít k poškození obsahu zásilky, takovéto poškození nelze považovat za vadu výrobku a příslušná reklamace nebude uznána.


Převzetí zboží prostřednictvím dopravce:

Po obdržení zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen zboží zkontrolovat a o jeho případných závadách nebo nesrovnalostech s kupní smlouvou (počet, druh zboží apod.) informovat do 3 dnů prodejce. Pozdější reklamace na mechanické poškození či nesrovnalosti s kupní smlouvou nebude uznána. V případě, že při převzetí od dopravce zboží vykazuje poškození a toto poškození zboží vzniklo evidentně při přepravě (poškozený transportní obal apod.), kupující zboží nepřevezme nebo u dopravce uplatní reklamaci v souladu s obchodními podmínkami příslušného dopravce a informuje bez odkladu prodávajícího. Žádáme kupující, aby zásilku nerozbalovali za pomoci ostrého nástroje (nůž, nůžky apod.), mohlo by dojít k poškození obsahu zásilky, takovéto poškození nelze považovat za vadu výrobku a příslušná reklamace nebude uznána.


Osobní převzetí zboží:

Při osobním převzetí zboží od prodávajícího či jím pověřené třetí osoby je kupující povinen zboží zkontrolovat a případné závady nebo nesrovnalosti s kupní smlouvou (počet, druh zboží apod.) oznámit prodávajícímu do 3 dnů po převzetí zboží. Pozdější reklamace na mechanické poškození či nesrovnalosti s kupní smlouvou nebude uznána. Kupující je oprávněn zboží nepřevzít, vykazuje-li zjevné vady (poškozený transportní obal apod.) nebo je v rozporu s kupní smlouvou (počet, druh zboží apod.). Kupující v takovém případě nárok na poskytnutí řádného plnění prodávajícím.

3. Vyřízení reklamace

V případě uplatnění reklamace musí kupující v prvním kroku informovat prodávajícího, a to prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 5. tohoto Reklamačního řádu. Prodávající je do 3 dnů od obdržení reklamace povinen informovat kupujícího o postupu a způsobu vyřízení reklamace.

Způsob předání zboží k reklamaci si obě strany dohodnou telefonicky nebo elektronickou korespondencí. Zboží k reklamaci je možné předat mimo jiné osobně u prodávajícího, a to na adrese uvedené v bodě 5. tohoto Reklamačního řádu. Osobnímu předání předchází telefonická nebo elektronická domluva. Součástí osobního předání zboží je písemné potvrzení prodávajícího o převzetí zboží k reklamaci.


Běžnějším způsobem předání zboží k reklamaci je prostřednictvím České pošty nebo dopravce (PPL apod.), a to na korespondenční adresu uvedenou v bodě 5. tohoto Reklamačního řádu. Tímto způsobem doručí kupující zboží prodávajícímu na vlastní náklady (nikoliv na dobírku) a riziko. Zboží musí být pro takovouto přepravu řádně zabaleno, aby bylo chráněno proti poškození a aby se vyloučilo odcizení nebo zásah do zboží třetí osobou bez viditelného poškození obalu.

Zboží k reklamaci musí být dodáno čisté a kompletní, tj. tak, jak jej kupující od prodávajícího převzal. Se zbožím je nutné dodat veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, zejména se jedná o fakturu, příručky, návody apod. Reklamní materiál, vizitky atd. se nevracejí. Vhodné je také se zbožím předložit původní originální obal, není to však povinností kupujícího.

Nedodržení Reklamačního řádu je důvodem nepřijmout zboží k reklamaci.

Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě nebo delší lhůtu neumožňuje zákon.

Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k osobnímu převzetí zboží nebo se dohodnou na způsobu zaslání zboží kupujícímu. Náklady na poštovné nebo dopravu hradí v tomto případě prodávající. V případě, že kupující zaslané zboží nepřevezme a zboží se vrátí zpět prodávajícímu, je kupující povinen při dalším zaslání uhradit prodávajícímu expediční náklady ve výši 130 (zákazníci ze Slovenska 280 Kč). Zboží bude kupujícímu znovu zasláno bez výjimky po úhradě dříve zmíněných expedičních nákladů na bankovní účet prodávajícího.

Po řádném vyřízení reklamce obdrží kupující spolu se zbožím také protokol o vyřízení reklamace. Je nutné uschovat tento protokol kupujícím po dobu platnosti záruky, jelikož v případě dalšího uplatnění reklamce v rámci platné záruky může být prodávajícím nebo výrobcem zboží požadován.

Pokud se prokáže, že reklamace je neoprávněná, prodávající právo naúčtovat kupujícímu veškeré vzniklé náklady na vyřízení reklamace včetně dopravy. Za neoprávněnou reklamaci se považuje, když vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem. Zejména používáním v podmínkách, které neodpovídají pro stanovený výrobek (nevhodná teplota, vlhkost, chemické prostředí či mechanické vlivy prostředí), používání výrobku v rozporu s návodem k použití včetně nesprávného ošetřování nebo jeho zanedbáním apod. Za neoprávněnou se také považuje reklamace, která je v rozporu s Reklamačním řádem.

V případě, že reklamace se prokáže jako oprávněná, uhradí prodávající kupujícímu na jeho písemnou žádost v plné výši náklady, které kupující vynaložil na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu, prokázané dokladem vystaveným dopravcem. Akceptujeme však jen standardní způsoby dopravy (Česká pošta, dopravci typu PPL apod.). Netypické a mimořádné způsoby dopravy akceptujeme jen tehdy, pokud se na něm obě strany dopředu domluvily. Náklady na balné se nevracejí.

4. Záruka vrácení peněz

Na základě občanského zákoníku kupující právo od smlouvy o koupi zboží odstoupit 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupit od smlouvy o koupi (vrátit zboží) může kupující bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodný den uplatnění záruky vrácení peněz v rámci 14 denní lhůty je datum odeslání zboží kupujícím (nutno prokázat dokladem od přepravce). Prodávající je potom povinen kupujícímu vrátit finanční částku, kterou kupující za zboží zaplatil, a to oproti podepsaní opravného daňového dokladu, který vystaví prodávající a zašle kupujícímu e-mailem. Ten jej po podepsání odešle prodávajícímu dohromady s vraceným zbožím. Vrací se pouze částka za zboží, nikoliv za poštovné, dopravu, balné apod. Peníze se vracejí výhradně na bankovní účet kupujícího.


Žádáme zákazníky, aby před vrácením zboží nejprve prodávajícího telefonicky nebo elektronickou poštou kontaktovali a domluvili se na způsobu uplatnění záruky vrácení peněz.

Od smlouvy o koupi zboží nemůže kupující odstoupit v případech daných zákonem:

 1. Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 2. Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 3. Na dodávku zboží spočívajících ve hře nebo loterii


Aby bylo vrácení zboží v rámci 14 denní lhůty uznáno, musí kupující splnit následující podmínky vrácení zboží:

1) Zboží musí být čisté, naprosto neporušené, dobře zabalené v originálním neporušeném obalu a schopné dalšího prodeje. Musí být rovněž kompletní, tj. tak, jak jej kupující od prodávajícího převzal. Se zbožím je nutné dodat veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, zejména se jedná o fakturu, příručky, návody, visačky a rovněž případné dárky zdarma zaslané prodávajícím kupujícímu v souvislosti s nákupem vraceného zboží apod. Pokud některá z těchto zásad nebude dodržena, bude zboží vráceno zpět nebo bude vrácena jen poměrná část hodnoty zboží - podle toho, jak porušení nebo nekompletnost zboží omezí jeho další prodejnost. Zboží musí být zasláno prodávajícímu běžnou balíkovou službou, dopravcem, kurýrem nebo předáno osobně. Dobírka nebude přijata. Přesný způsob zaslání si obě strany předem dohodnou.

5. Kontaktní údaje pro vyřízení reklamace

e-mail: 

tel.: +420 558 444 077

adresa pro osobní vyřízení reklamace a předání / zaslání zboží: 2MaNet s.r.o., Těšínská 197, 739 61 Třinec - Konská, osobně vždy v pracovní dny mezi 7. a 15.hod.

Na výše uvedených kontaktech je možné také získat informace o průběhu uplatněné reklamace.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.ledna 2013.

Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.